logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

(18 มิ.ย. 2564)

กำหนด วัน เวลา และวิธีการสอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(14 พ.ค. 2564)

เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบแข่งขัน  เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(5 พ.ค. 2564)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 เม.ย. 2564)

เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(19 เม.ย. 2564)

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

(1 เม.ย. 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

(26 มี.ค. 2564)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 ม.ค. 2564)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(13 ม.ค. 2564)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบเป็นวันที่ 8 มกราคม 2564 (24 ธ.ค. 2563)

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่น

(14 ธ.ค. 2563)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(13 พ.ย. 2563)

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่น OVERLAPPING GENERATION MODEL (OLG MODEL)

(9 ต.ค. 2563)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(21 ก.ย. 2563)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (

(28 ส.ค. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

(14 ก.ค. 2563)

หลักเกณฑ์รับโอน และใบแสดงความจำนงขอโอน

(22 มิ.ย. 2563)

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

(20 เม.ย. 2563)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  และเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อ

(20 มี.ค. 2563)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(16 มี.ค. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!