logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด ๔๘ ช่อง พร้อม Module ชนิด Power over Ethernet จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มี.ค. 2566)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(16 มี.ค. 2566)

ประกาศราคากลางเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

(16 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริตฯ

(15 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนเศรษฐกิจเชิงกว้างจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Spatial Model Development for Forecasting Wider Economic Benefit

(15 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ. วิชาการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบนิเวศของการสร้างหลักประกันทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์&n

(14 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ กบ. 

(13 มี.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ศปท. 

(13 มี.ค. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!