logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส โดยวิธีคัดเลือก

(8 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการเกษตรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

(7 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมระดมความคิดเห็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร

(7 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กสท.)

(5 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๖ ชั้นดาดฟ้า

(1 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ-สกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และป้ายชื่อกอง

(30 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบจำลองเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายปรัชญา ตันติวัตนะ)

(30 มี.ค. 2564)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ประจำปี ๒๕๖๔ ครบรอบปีที่ ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!