no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์  มท.  พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม Kick Off   การเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  หมุดหมายที่ 7 – 8 – 9

(20 มี.ค. 2566)
อ่าน 111 ครั้ง
not insert alt on tag images

หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการ สศช. เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือกับ สศช. ในระยะต่อไป

(20 มี.ค. 2566)
อ่าน 81 ครั้ง
not insert alt on tag images

ไทยขยายความร่วมมือกับ OECD เดินหน้าประเทศสู่มาตรฐานสากล

(18 มี.ค. 2566)
อ่าน 165 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดชลบุรี

(18 มี.ค. 2566)
อ่าน 140 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

(17 มี.ค. 2566)
อ่าน 189 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(16 มี.ค. 2566)
อ่าน 180 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและผู้แทนสายงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุมทรสงคราม

(15 มี.ค. 2566)
อ่าน 183 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) พื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(14 มี.ค. 2566)
อ่าน 203 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ณ จังหวัดเชียงใหม่

(9 มี.ค. 2566)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566

(8 มี.ค. 2566)
อ่าน 481 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จับมือภาคีการพัฒนา ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่พื้นที่และตำบล

(8 มี.ค. 2566)
อ่าน 330 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... กับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน

(7 มี.ค. 2566)
อ่าน 351 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้แทน JICA เข้าพบเลขาธิการ สศช. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการดำเนินงานในประเทศไทยและแนวทางความร่วมมือกับ สศช. ในอนาคต 

(7 มี.ค. 2566)
อ่าน 268 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

(3 มี.ค. 2566)
อ่าน 444 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. และ ILO ร่วมหารือโครงการ RISSC ในประเด็นโอกาสในการยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

(2 มี.ค. 2566)
อ่าน 183 ครั้ง
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2565

(2 มี.ค. 2566)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 1/2566

(28 ก.พ. 2566)
อ่าน 439 ครั้ง

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2566 

(27 ก.พ. 2566)
อ่าน 171 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(27 ก.พ. 2566)
อ่าน 258 ครั้ง
not insert alt on tag images

การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การปฏิบัติ

(27 ก.พ. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!