logo
หน้าหลัก >> สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Motion Graphic สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ช.

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) 

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

สื่อความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

[Clips] ITA DAY 2020: Open to Transparency จาก Speaker หลากหลายวงการ

สื่อเผยแพร่จากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

Motion Graphic สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 126 - มาตรา 128

สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" จากสำนักงาน ป.ป.ช. 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์

บันทึกความร่วมมือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม"

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

แนวทางการรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ : NESDB Right Gift Policy

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ สศช.

โปรดทราบข้อมูลแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

แนวทางการรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ : NESDB Right Gift Policy

หนังสือ  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (ฉบับปรับปรุงและพิมพ์ครั้งที่ ๒)

เรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกรณีศึกษา


หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!