logo
หน้าหลัก >> คำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง คณะทำงานจริยธรรมประจำสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คำสั่ง สศช. เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่องตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. 

ประกาศ สศช. เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานระดับต้องปรับปรุง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติิมิชอบและคุณธรรม จริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและคณะทำงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ๑๐๘/๒๕๕๙ เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ๙๒/๒๕๕๙ เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและคณะทำงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๒๓๓ /๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

หนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สศช. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สศช. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)

คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สศช. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.


หน้า : [1]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!