logo
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Corruption Perception Index 2021 

นโยบายต่อต้านการทุจริต และ นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา : NESDC NO GIFT POLICY 

หลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคทฤษฎี) 

ขอเชิญผู้บริหารและประชาคม สศช. ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. (พ.ศ. 2565 - 2568)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ท่านเลขาธิการฯ ขอบคุณประชาคม สศช. ร่วมยกระดับการประเมิน ITA สศช. ประจำปี 2564
หลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคทฤษฎี)
พระราชบัญญัติตามมาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน สศช. ประจำปีงบประมาณ 2564
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

กิจกรรมเพื่อสังคม สศช. " ทำดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสังคมไทย 2 "  

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น สศช. ประจำปี 2563
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (IIT และ EIT)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สศช. ปี 2563
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563

นโยบายการให้และรับของขวัญตามธรรมจรรยาของ สศช. ปี 2562 : NESDC NO Gift Policy

ผลการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. (2563-2565)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!