logo
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับ สศช.

เกี่ยวกับ สศช.

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

ความเป็นมา

วิสัยทัศน์/วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม 

บทบาท/อำนาจหน้าที่

โครงสร้าง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ประชุมประจำปี สศช. 

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาระบบราชการ
ภารกิจพิเศษ

ติดต่อ/ แผนที่ 


หน้า : [1]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!