logo

ข้อมูลสถิติ

สถิติทางสังคมด้านต่างๆ
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดัชนีความก้าวหน้าของคน
อ่านทั้งหมด

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ The National Transfer Accounts
อ่านทั้งหมด

รายงานความยากจน
อ่านทั้งหมด

รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

ปี 2564
อ่านทั้งหมด

ปี 2563
อ่านทั้งหมด

ปี 2562
อ่านทั้งหมด

ปี 2561
อ่านทั้งหมด

ปี 2560
อ่านทั้งหมด

ปี 2559
อ่านทั้งหมด

ปี 2558
อ่านทั้งหมด

ปี 2557
อ่านทั้งหมด

ปี 2556
อ่านทั้งหมด

ปี 2555
อ่านทั้งหมด

ปี 2554
อ่านทั้งหมด

ปี 2553
อ่านทั้งหมด

ปี 2552
อ่านทั้งหมด

ปี 2551
อ่านทั้งหมด

ปี 2550
อ่านทั้งหมด

ปี 2549
อ่านทั้งหมด

ปี 2548
อ่านทั้งหมด

ปี 2547
อ่านทั้งหมด


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th