logo
เกี่ยวกับ สศช.
โครงสร้าง

โครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
อ่านทั้งหมด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
 1. สำนักงานเลขาธิการ
 2. กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
 3. กองบัญชีประชาชาติ
 4. กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
 5. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
 6. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 7. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 9. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
 10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 11. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 12. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 13. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
 14. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 15. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 17. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
 18. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 19. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
 20. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
 21. กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
 22. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th