logo
เกี่ยวกับ สศช.
คณะผู้บริหาร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


เลขาธิการ
 
ดนุชา พิชยนันท์
ดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการ

รองเลขาธิการ
 
ธิดา พัทธธรรม
ธิดา พัทธธรรม
รองเลขาธิการ
วรวรรณ พลิคามิน
วรวรรณ พลิคามิน
รองเลขาธิการ
วันฉัตร สุวรรณกิตติ
วันฉัตร สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการ

วิชญายุทธ บุญชิต
วิชญายุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการ
วิโรจน์ นรารักษ์
วิโรจน์ นรารักษ์
รองเลขาธิการ
เอนก มีมงคล
เอนก มีมงคล
รองเลขาธิการ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
 
นภัสชล ทองสมจิตร
นภัสชล ทองสมจิตร
นุชจรี วงษ์สันต์
นุชจรี วงษ์สันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
วิชญ์พิพล ติวะตันสกุล<br> รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
วิชญ์พิพล ติวะตันสกุล
รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ศศิธร พลัตถเดช <br>  รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ศศิธร พลัตถเดช
รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
สุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

อภิชัย ธรรมเสริมสุข<br> รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
อภิชัย ธรรมเสริมสุข
รักษาการ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
เสาวณีย์ แสงสุพรรณ
เสาวณีย์ แสงสุพรรณ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
โสภณ แท่งเพ็ชร์
โสภณ แท่งเพ็ชร์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th