logo

สถิติผู้เข้าชมเพจ evaluate_happiness
000000

< < การขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย (ดัชนีชี้วัดผลกระทบการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) – ปัจจุบัน)
อ่านทั้งหมด

ดัชนีชี้วัดผลกระทบการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
อ่านทั้งหมด


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th