logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัตการบริหารงานและนโยบายภาครัฐ


วันที่ 2 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง "ห้องปฏิบัติการบริหารงานและนโยบายภาครัฐ (Government and Policy Lab)” ให้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและศึกษาดูงานมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20200302135332_34947.jpg
t20200302135330_34948.jpg
t20200302135330_34949.jpg
t20200302135328_34950.jpg
t20200302135328_34951.jpg
t20200302135327_34952.jpg
t20200302135325_34953.jpg
t20200302135324_34954.jpg
t20200302135323_34955.jpg
t20200302135322_34956.jpg
t20200302135321_34957.jpg
t20200302135320_34958.jpg
t20200302135319_34959.jpg
t20200302135317_34960.jpg
t20200302135317_34961.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th