no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


วันที่ 28 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระยะที่ 2 ในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือ 

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กับองค์กรการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเมืองในอนาคตของประเทศไทยและพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองระนองภายใต้แผนงานพัฒนาเมืองระนองเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีข้อเสนอโครงการสำคัญคือ โครงการออกแบบและปรับปรุงเมืองที่เดินได้เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานภายในเมือง โดยออกแบบทางเท้าให้กว้าง มีร่มเงาและปลอดภัย โครงการพัฒนาสวนสุขภาพและนันทนาการ ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) และโครงการออกแบบโครงข่ายระบบขนส่ง โดยใช้รถท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการพัฒนาปรับปรุงรถท้องถิ่น (รถสองแถวไม้) ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำเส้นทาง ป้ายรถประจำทางในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อรูปแบบ Mobile Application รวมทั้งสนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเขตเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สศช.

t20200228180912_34916.jpg
t20200228180911_34917.jpg
t20200228180910_34918.jpg
t20200228180907_34919.jpg
t20200228180908_34920.jpg
t20200228180909_34921.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์