logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาฯ สศช. หนุนหน่วยงานรัฐฝ่าอุปสรรคระบบราชการ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวตั้งคิดโครงการ


วันที่ 7 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ รวมประมาณ 1,500 คน เข้าร่วมประชุม 

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า วันนี้ระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการวางยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวตั้งในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นแผนระดับที่ 1  ที่จะถูกถ่ายทอดรายละเอียดออกมาสู่แผนระดับที่ 2 คือแผนแม่บทฯ อันจะเป็นตัวสำคัญในการจัดทำแผนระดับที่ 3 คือแผนงานโครงการของทุกกระทรวง เมื่อคิดแผนได้แล้ว จึงจัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญเพื่อประกอบการทำคำของบประมาณ ก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลผ่านระบบอีเมนเซอร์ (e-MENSCR) ซึ่งจะช่วยลดภาระกระดาษลงไปในยุคไทยแลนด์ 4.0

เลขาธิการ สศช. กล่าวต่อว่า การที่หน่วยงานต่างๆ มาร่วมโต๊ะวางแผนกันในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เราต้องทำโครงการอะไรและร่วมมือกับใครบ้างเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องนี้จึงไม่สามารถทำคนเดียวได้สำเร็จ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ตนเชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นปรารถนาเหมือนกัน คือต้องการทำให้ประเทศไทยดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยากที่สุดของระบบราชการไทยคือการทำงานด้วยกัน หากเราไม่สามารถผ่านวัฒนธรรมนี้ไปได้ ประเทศไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ และหาโครงการสำคัญที่ยังขาดหาย (Missing link) ที่ส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ขณะที่นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า การทำโครงการในวันนี้ต้องไม่มองเป็นรายหน่วยงาน แต่ต้องมองเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และถ่ายระดับลงมาสู่โครงการสำคัญที่ส่งผลให้เป้าหมายในแผนแม่บทฯบรรลุได้ โดยต้องหาปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Critical Key Success Factors) เพื่อเป็นกรอบในการทำงานร่วมกันต่อไป 

สำหรับรูปแบบการประชุม มีการจัดโต๊ะเรียงตามหมายเลขเป้าหมายของแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ผู้แทนภาครัฐแต่ละหน่วยงานนั่งคละกันเพื่อเอื้อให้เกิดการปรึกษาหารือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดการร่วมวางแผนโดยไม่ยึดเป้าหมายของหน่วยงาน แต่ยึดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นสำคัญ 


ข่าว/ภาพ : กุลนันทน์ ยอดเพ็ชร

t20200107170300_34405.jpg
t20200107170352_34406.jpg
t20200107170558_34407.jpg
t20200107170746_34408.jpg
t20200107170816_34409.jpg
t20200107170806_34410.jpg
t20200107170834_34411.jpg
t20200107170848_34412.jpg
t20200107171034_34413.jpg
t20200107170904_34414.jpg
t20200107170910_34415.jpg
t20200107170916_34416.jpg
t20200107170924_34417.jpg
t20200107170930_34418.jpg
t20200107170936_34419.jpg
t20200107170956_34420.jpg
t20200107171000_34421.jpg
t20200107171006_34422.jpg
t20200107171012_34423.jpg
t20200107171016_34424.jpg
t20200107171052_34425.jpg
t20200107171059_34426.jpg
t20200108152142_34427.jpg
t20200108164659_34428.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th