logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต


วันที่ 26 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDC KM : Knowledge Sharing Session) หัวข้อ "การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดย Mr. Haruhiko IMAI JICA Project Team ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สศช. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. สนใจร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาบริษัท Perfect Link Consulting Group ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ กระบวนการความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainable Future City Initiative: SFCI) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวความคิดและกลไกการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความสมดุล และสามารถขยายผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเมือง หรือการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากร สศช. 

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต” แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการบรรยาย "การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFCI) ” และ ช่วงที่สอง เป็นการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  "สศช. มีบทบาทอย่างไรในโครงสร้างองค์กรของ SFCI ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจกับการบรรยายและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ : อภิชาติ  แดงดี
t20191226105501_34157.jpg
t20191226105502_34158.jpg
t20191226105506_34159.jpg
t20191226105518_34160.jpg
t20191226105520_34161.jpg
t20191226105524_34162.jpg
t20191226105553_34163.jpg
t20191226105555_34164.jpg
t20191226105558_34165.jpg
t20191226105542_34166.jpg
t20191226105546_34167.jpg
t20191226105549_34168.jpg
t20191226105633_34169.jpg
t20191226105709_34170.jpg
t20191226110454_34171.jpg
t20191226110514_34172.jpg
t20191226110533_34173.jpg
t20191226110535_34174.jpg
t20191226110552_34175.jpg
t20191226110602_34176.jpg
t20191226110609_34177.jpg
t20191226110642_34178.jpg
t20191226110646_34179.jpg
t20191226110649_34180.jpg
t20191226110659_34181.jpg
t20191226110702_34182.jpg
t20191226110704_34183.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th