logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)


วันที่ 26 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการกลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง จัดโดยสายงานพัฒนาภาคำและเมือง  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   

การประชุมดังกล่าว เป็นภารกิจสำคัญของทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดการดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนฯ ซึ่ง ก.บ.ภ. ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค
ภาพ : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร /อภิชาต  แดงดี

t20191226095942_34095.jpg
t20191226095951_34096.jpg
t20191226100008_34097.jpg
t20191226100018_34098.jpg
t20191226100043_34099.jpg
t20191226100112_34100.jpg
t20191226100127_34101.jpg
t20191226100148_34102.jpg
t20191226100200_34103.jpg
t20191226100212_34104.jpg
t20191226100223_34105.jpg
t20191226100232_34106.jpg
t20191226100242_34107.jpg
t20191226100256_34108.jpg
t20191226100344_34109.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th