logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รองนายกฯ จุรินทร์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน


วันที่ 25 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 
การประชุมในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทั้งในด้านการยกระดับศักยภาพและการแก้ไขปัญหาความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการดำเนินโครงการสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาการตลาดของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ E- Commerce การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) การสนับสนุนการค้าชายแดน การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณแนวชายแดน 
 
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการและมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องการประสานเร่งรัดการจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใต้โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร ต่อไปด้วย 
 
 
 
ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20191225163348_34002.jpg
t20191225163350_34003.jpg
t20191225163353_34004.jpg
t20191225163402_34005.jpg
t20191225163407_34006.jpg
t20191225163411_34007.jpg
t20191225163617_34008.jpg
t20191225163620_34009.jpg
t20191225163624_34010.jpg
t20191225163606_34011.jpg
t20191225163609_34012.jpg
t20191225163613_34013.jpg
t20191225163555_34014.jpg
t20191225163558_34015.jpg
t20191225163602_34016.jpg
t20191225163544_34017.jpg
t20191225163548_34018.jpg
t20191225163551_34019.jpg
t20191225163528_34020.jpg
t20191225163532_34021.jpg
t20191225163538_34022.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th