logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

"เลขาธิการ สศช." ชี้ ยุทธศาสตร์ชาติคือการเดินทางไกล ย้ำส่วนราชการต้องทำงานบูรณาการ ร่วมคิดวิธีผลักดันแผนแม่บทฯ 


วันที่ 20 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐประมาณ 400 คน จาก 34 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าภาพในทุกระดับของเป้าหมายในแผนแม่บทฯ และเพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการเดินทางไกล สิ่งที่เราต้องการคือการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาและกับดักรายได้ปานกลาง ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติคือแผนระดับที่ 2 มีทั้งสิ้น 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีการบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยส่วนราชการต้องถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน เรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ 

เลขาธิการ สศช. กล่าวต่อไปว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งที่แต่ละหน่วยงานเจ้าภาพต้องให้ความสำคัญ คือการคิดหา "วิธีการ” ที่จะทำให้แผนแม่บทฯ ประสบความสำเร็จ เช่น การจัดทำแผนงานหรือโครงการที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ในระดับแผนแม่บทย่อย อันจะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ในระดับแผนแม่บทฯ ต่อไปด้วย ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายของแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือวิสัยทัศน์ที่ว่า "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี 2580

ด้านนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของหน่วยงานเจ้าภาพต่อการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ (1) ร่วมกับ สศช. ในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเดียวกัน รวมทั้งศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งในระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับแผนย่อย เพื่อจัดทำปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว (2) พิจารณาจัดทำแผนงานหรือโครงการสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงบประมาณ สศช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อนำไปสู่การก่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้เป็นคำของบประมาณในปี 2564 ต่อไป เป็นต้น

ข่าว : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20191220093544_33971.jpg
t20191220093547_33972.jpg
t20191220093551_33973.jpg
t20191220093558_33974.jpg
t20191220093601_33975.jpg
t20191220093605_33976.jpg
t20191220093612_33977.jpg
t20191220093616_33978.jpg
t20191220093620_33979.jpg
t20191220093651_33980.jpg
t20191220093655_33981.jpg
t20191220093658_33982.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th