logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผลการประชุมร่วม คกก.บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คกก.นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562


วันที่ 11 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยในส่วนคณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการ ก.น.จ. มีนางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของ ก.บ.ภ. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งของทั้ง 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด รวมทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่ไปกับการบริหารจัดการรายได้ของภาครัฐ ทั้งนี้ ให้ภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาในทุกระดับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ. ภาค) ที่กำกับดูแลภาค 6 ภาค จำนวน 5 คณะ และ อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ จำนวน 1 คณะ ประกอบด้วย (1) อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง มีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (2) อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก มีนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (3) อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ มีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (4) อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน มีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (5) อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นประธาน และ (6) อ.ก.บ.ภ.ด้านวิชาการ มีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการที่ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมทั้งเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค (กยภ.) 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี / กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร

t20191213152420_33909.jpg
t20191213152431_33910.jpg
t20191213152440_33911.jpg
t20191213152504_33912.jpg
t20191213152517_33913.jpg
t20191213152527_33914.jpg
t20191213152541_33915.jpg
t20191213152550_33916.jpg
t20191213152613_33917.jpg
t20191213152635_33918.jpg
t20191213152641_33919.jpg
t20191213152702_33920.jpg
t20191213152720_33921.jpg
t20191213152843_33922.jpg
t20191213152851_33923.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th