logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ หารือ  กระทรวงกิจการเศรษฐกิจมาเลเซีย คืบหน้าพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย


วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ระหว่างวันที่ 10 – 11  ธันวาคม 2562 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้คณะกรรมการไทย-มาเลเซียว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (The 5th Project Coordinators’ Meeting and the 3rd High-Level Meeting of  Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ร่วมกับ Dato’ Dr. Noor Zari bin Hamat รองปลัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ของมาเลเซีย ณ โรงแรม Weil เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมการประชุมฯ อาทิ นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูห์ นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นายบุญธรรม มณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ Mr. Mohammad Nasser bin Abdul Razak รองผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจรัฐเปรัค (Perak State Economic Planning Unit) ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น    


ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้ง 2 แห่ง (สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส – เมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน) ซึ่งมาเลเซียเตรียมจะจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคของสะพานระหว่าง 2 ประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ – ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยเร่งรัดให้มาเลเซียตอบรับข้อเสนอการเชื่อมโยงถนนระหว่างสองด่านฯ รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อสรุปแนวทางเชิงเทคนิคในการเชื่อมโยงดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้การขนส่งสินค้าและการสัญจรของประชาชนข้ามพรมแดนเกิดความสะดวกมากขึ้น    


ผู้แทนฝ่ายไทยยังได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นต้น เป็นผลให้ผู้แทนฝ่ายมาเลเซียเกิดความสนใจและเตรียมจัดคณะมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการดังกล่าวในช่วงต้นปี 2563 


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดของแผนฯ จะประกอบไปด้วยแนวทางการสร้างความร่วมมือโครงการที่อยู่ใน 7 สาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน JDS ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักและความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการศึกษา (3) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (4) การค้าและการลงทุน (5) การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งการชลประทาน (6) การเงิน การธนาคาร รวมทั้งกิจการธนาคารอิสลาม และ (7) พลังงาน ซึ่งจะได้ข้อสรุปและใช้ในการนำเสนอระหว่างการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมของทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องร่วมกันในเรื่องการพัฒนาที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำ (Inclusiveness) โดยจะต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เป็นหลักในการดำเนินความร่วมมือแผนงาน JDS อีกด้วย


ผลลัพธ์จากการประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของไทย-มาเลเซีย และข้อสรุปเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมในระดับสูงตามลำดับต่อไป อาทิ การประชุมระดับคณะทำงาน แผนงาน JDS ครั้งที่ 12 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แผนงาน JDS ครั้งที่ 8 และการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน JDS ครั้งที่ 5 และการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 7 โดยทั้งหมดจะมีขึ้นก่อนช่วงกลางปี 2563


ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ


t20191213160300_33878.jpg
t20191213160305_33879.jpg
t20191213160308_33880.jpg
t20191213160316_33881.jpg
t20191213160336_33882.jpg
t20191213160350_33883.jpg
t20191213160356_33884.jpg
t20191213160401_33885.jpg
t20191213160409_33886.jpg
t20191213160415_33887.jpg
t20191213163841_33888.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th