logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการให้และรับของขวัญตามธรรมจรรยาของ สศช. ปี 2562 : NESDC NO Gift Policy


วันที่ 6 ธ.ค. 2562


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th