logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


วันที่ 28 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยนต์  ธัญญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 110 คน ณ ห้องประชุม 521 และเนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก จึงได้ถ่ายทอดการประชุม ไปยังห้องประชุม 532  สศช. ด้วย

การประชุมดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก  เป็นการนำเสนอเรื่องสถานะอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดยสถาบัน IMD World Competitiveness Center และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ของปี  2562 โดย ดร.มณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  สศช. และการนำเสนอ ข้อมูลสถิติกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสถิติศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วน ช่วงที่สอง เป็นการหารือถึงผลการวิเคราะห์และตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นท้าทายต่อสถานะการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ นวทางการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ทาง สศช. จะได้นำผลจากการหารือ มาพัฒนาตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พร้อมกับนำไปพัฒนาแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกมิติต่อไปในอนาคต   

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น
t20191128160201_33727.jpg
t20191128160205_33728.jpg
t20191128160208_33729.jpg
t20191128160212_33730.jpg
t20191128160215_33731.jpg
t20191128160219_33732.jpg
t20191128160223_33733.jpg
t20191128160227_33734.jpg
t20191128160230_33735.jpg
t20191128160234_33736.jpg
t20191128160237_33737.jpg
t20191128160243_33738.jpg
t20191128160246_33739.jpg
t20191128160250_33740.jpg
t20191128160253_33741.jpg
t20191128160257_33742.jpg
t20191128160300_33743.jpg
t20191128160304_33744.jpg
t20191128160309_33745.jpg
t20191128160314_33746.jpg
t20191128160317_33747.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th