logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานวางแผนของ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 2 ประเทศ


วันที่ 26 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานวางแผนของ สปป.ลาว นำโดยอธิบดีกรมแผนการ กระทรวงการวางแผนและลงทุน (Department of Planning, Ministry of Planning and Investment) และอธิบดีกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ (Department of Rural Development and Cooperative, Ministry of Agriculture and Forestry) รวมทั้งผู้บริหาร สปป.ลาวอีก 8 ท่าน เพื่อนำผลการหารือเป็นแนวทางและข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2564-2568) ของ สปป.ลาว 

ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ สศช. ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย มุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและการพัฒนาประเทศ และทิศทางการพัฒนาประเทศระยะต่อไป รวมทั้งผู้บริหาร สศช. ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแก้ไขปัญหาความยากจน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งคณะผู้บริหารจาก สปป.ลาวได้สอบถามถึงปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระยะที่ผ่านมา การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานวางแผนของ สปป.ลาว เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภายในประเทศ การเชื่อมโยงและถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่แผนรองระดับพื้นที่ กลไกขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่และประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาภาคและพื้นที่เฉพาะ และการติดตามประเมินผลการพัฒนา ซึ่งคณะผู้บริหารจาก สปป.ลาวได้สนใจสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและช่องทางการจัดสรรงบประมาณระดับพื้นที่และการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่พื้นที่

จากนั้น นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง  รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย พร้อมทั้งนำชมตึกสุริยานุวัตร ซึ่งในอดีตเป็นบ้านของพระยาสุริยานุวัตร ได้รับความสนใจจากคณะวางแผน สปป.ลาว เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ สศช. ได้ประสานให้คณะผู้บริหารจาก สปป.ลาว เดินทางศึกษาดูงานกับหน่วยงานปฏิบัติในวันถัดมาจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาความยากจนและการวางแผนระดับชุมชน และศูนย์เรียนรู้อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการสร้างอาชีพและลดปัญหาความยากจนระดับชุมชน

การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานวางแผนของ สปป.ลาวในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานวางแผนของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์กับ สปป. ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นข่าว :  กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20191126153105_33634.jpg
t20191126153109_33635.jpg
t20191126153112_33636.jpg
t20191126153054_33637.jpg
t20191126153058_33638.jpg
t20191126153102_33639.jpg
t20191126153043_33640.jpg
t20191126153047_33641.jpg
t20191126153050_33642.jpg
t20191126153029_33643.jpg
t20191126153036_33644.jpg
t20191126153039_33645.jpg
t20191126153021_33646.jpg
t20191126153025_33647.jpg
t20191126153032_33648.jpg
t20191126153010_33649.jpg
t20191126153014_33650.jpg
t20191126153018_33651.jpg
t20191126152958_33652.jpg
t20191126153002_33653.jpg
t20191126153006_33654.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th