logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.  ร่วมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย


วันที่ 21 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แก่ นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นางฐิติวรดา ประดิษฐเพชร ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม และนายนราธิป ศรีพลกรัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ที่เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและคู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นต้น และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าวสู่ปฏิบัติ อันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการนำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สัมฤทธิ์ผลและบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่างๆ ได้ยิ่งขึ้น

t20191021160913_33159.jpg
t20191021160914_33160.jpg
t20191021160914_33161.jpg
t20191021160912_33162.jpg
t20191021160912_33163.jpg
t20191021160911_33164.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th