logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช.จัดอบรมการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยการใช้ดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ


วันที่ 11 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยการใช้ดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมที่สนใจ รวมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สศช.

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการนโยบายสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ บนพื้นฐานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานตามหลักวิชาการต่อไป

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น
t20191011084009_32992.jpg
t20191011084015_32993.jpg
t20191011084020_32994.jpg
t20191011084829_32995.jpg
t20191011084030_32996.jpg
t20191011084034_32997.jpg
t20191011085017_32998.jpg
t20191011085022_32999.jpg
t20191011084050_33000.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th