logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


วันที่ 9 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา "โครงการนักลงทุนออนทัวร์ ปี 4” นำโดย ดร.สิทธิเดช  บำรุงทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมของชมรมนักลงทุนตัวจริง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ในโอกาสนี้รองเลขาธิการฯ ได้บรรยายเรื่อง "การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” แก่คณะศึกษาดูงาน เพื่อเสริมความรู้ด้านการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20191009162644_32961.jpg
t20191009162647_32962.jpg
t20191009162650_32963.jpg
t20191009162712_32964.jpg
t20191009162711_32965.jpg
t20191009162710_32966.jpg
t20191009162709_32967.jpg
t20191009162708_32968.jpg
t20191009162707_32969.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th