logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดประชุมเรื่องการติดตามและประเมินผลด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12


วันที่ 1 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเรื่อง การติดตามและประเมินผลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ณ ห้องเคนชิงตัน บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ 

โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประมาณ 90 คน

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ตามทิศทางและแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ ทั้งใน สาขาคมนาคมขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม และสาธารณูปการด้านระบบน้ำประปา และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติตามเป้าหมายรวมของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมาได้เผชิญกับความท้าทายในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ เช่น การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนและชุมชน ความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับหน่วยงานและโครงการแล้ว ยังมีผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมเช่นกัน

ดังนั้น ในวาระที่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ดำเนินมาแล้วครึ่งแผนทางสศช. จึงเห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะต่อทางสำนักงานฯ เพื่อ นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพัฒนาแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นการนำเสนอถึงภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของไทย โดย นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. 

ส่วนช่วงที่สอง เป็นการอภิปรายผลการติดตามและประเมินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยในด้านต่างๆ  โดยมี นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และการลงทุน สศช. เป็นผู้อภิปรายในด้านขนส่ง, นางสาวภัทรพร ลี่ดำรงวัฒนากุล รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อภิปรายด้านขนส่งทางน้ำและอากาศ นางวรินภรณ์ นรเดชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อภิปรายด้านพลังงาน และ นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อภิปรายด้านสาธารณูปการและสื่อสาร ตามลำดับ 

และช่วงสุดท้าย เป็นการตอบข้อสงสัย หรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมต่อประเด็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อที่ทาง สศช. จะได้มีการประมวลและสรุปผลข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของไทย ในช่วงระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป 

ข่าว / ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น 

t20191001120903_32868.jpg
t20191001120911_32869.jpg
t20191001115954_32870.jpg
t20191001120000_32871.jpg
t20191001120002_32872.jpg
t20191001120009_32873.jpg
t20191001120014_32874.jpg
t20191001120019_32875.jpg
t20191001120025_32876.jpg
t20191001120030_32877.jpg
t20191001120453_32878.jpg
t20191001120035_32879.jpg
t20191001120041_32880.jpg
t20191001120047_32881.jpg
t20191001120053_32882.jpg
t20191001120058_32883.jpg
t20191001120104_32884.jpg
t20191001120110_32885.jpg
t20191001120116_32886.jpg
t20191001120122_32887.jpg
t20191001120128_32888.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th