logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตรครั้งที่ 2


วันที่ 1 ต.ค. 2562

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตร  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 90 คน

         การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในภาพรวม และในกลุ่มสินค้านำร่องที่มีศักยภาพ โดยให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเป็นไปอย่างมีเอกภาพ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำข้อคิดดังกล่าวมากำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจชีวภาพของไทย เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในวงกว้างต่อไป

         หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดย นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อที่ทาง สศช. จะได้ประมวลและสรุปผลข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และร่างกรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติต่อไปในอนาคต

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

t20191001094134_32837.jpg
t20191001094145_32838.jpg
t20191001094151_32839.jpg
t20191001094158_32840.jpg
t20191001094204_32841.jpg
t20191001094209_32842.jpg
t20191001094216_32843.jpg
t20191001094222_32844.jpg
t20191001094228_32845.jpg
t20191001094234_32846.jpg
t20191001094239_32847.jpg
t20191001094245_32848.jpg
t20191001094250_32849.jpg
t20191001094257_32850.jpg
t20191001094303_32851.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th