logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 83 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร


วันที่ 1 ต.ค. 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 83 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 
เมื่อเดินทางไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ พระมณฑปทรงโกธิก ทางทิศใต้ของเขามอ หลังจากนั้นเริ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศาลา 1 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหาร สศช. ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี

ข่าว/ภาพ : คมสัน  วรวิวัฒน์

t20191001094252_32806.jpg
t20191001094251_32807.jpg
t20191001094251_32808.jpg
t20191001094249_32809.jpg
t20191001094248_32810.jpg
t20191001094247_32811.jpg
t20191001094246_32812.jpg
t20191001094245_32813.jpg
t20191001094244_32814.jpg
t20191001094243_32815.jpg
t20191001094242_32816.jpg
t20191001094241_32817.jpg
t20191001094240_32818.jpg
t20191001094240_32819.jpg
t20191001094239_32820.jpg
t20191001094238_32821.jpg
t20191001094237_32822.jpg
t20191001094236_32823.jpg
t20191001094235_32824.jpg
t20191001094235_32825.jpg
t20191001094234_32826.jpg
t20191001094233_32827.jpg
t20191001094232_32828.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th