logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ


วันที่ 27 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ ณ ห้อง Function Eleven โรงแรมสยาม แอ็ท สยามดีไซน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากภาคีระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีระหว่างประเทศและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นกรอบการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีระหว่างประเทศในการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยร่วมกันกับทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เลขาธิการฯ ชี้แจงแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  และช่วงที่สอง เป็นการหารือร่วมกับภาคีระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันต่อไปในอนาคต 

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น 

t20190930180621_32775.jpg
t20190930180626_32776.jpg
t20190930180633_32777.jpg
t20190930180639_32778.jpg
t20190930180645_32779.jpg
t20190930180651_32780.jpg
t20190930180658_32781.jpg
t20190930180704_32782.jpg
t20190930180711_32783.jpg
t20190930180717_32784.jpg
t20190930180720_32785.jpg
t20190930180726_32786.jpg
t20190930180733_32787.jpg
t20190930180739_32788.jpg
t20190930180746_32789.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th