logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  


วันที่ 20 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางชุลีพร บุณยมาลิก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของ สศช. 

โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดทางด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่ง สศช. ได้มีการอบรมไปแล้วทั่วทุกภาค มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วมากกว่า 400 คน โดย ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 (กรุงเทพและปริมณฑล) ระหว่างวันที่ 24 – 26 และ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสงขลา และ ครั้งสุดท้าย จะมีขึ้นในวันที่ 3-4 และ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

กระบวนการฝึกอบรมแต่ละครั้งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านการแบ่งกลุ่มย่อยทั้งหมด 4 กลุ่ม เพื่อทำการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอย่างเข้มข้น ผ่านกรณีศึกษา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ของ SEA ได้แก่ การกลั่นกรองและการเตรียมงานการศึกษา การกำหนดขอบเขตการศึกษา การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน การกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน การติดตามและตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การควบคุมคุณภาพและการรายงาน รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

โดยในวันสุดท้ายของการอบรม มีนายโสภณ แท่งเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช. เป็นผู้กล่าวปิดการฝึกอบรม สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการฝึกอบรมทั่วประเทศนี้ จะนำไปประมวล เพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ของประเทศ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

นอกจากการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. มีแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนงานด้าน SEA ในระยะต่อไป อาทิ การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... และการจัดตั้งคณะกรรมการ SEA ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ขั้นสูง (Training for Trainers) การสร้างความรู้ความเข้าใจ SEA กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดทำแผน/แผนงานในระดับต่างๆ เป็นต้น การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำ SEA ที่เป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลอดจนการนำ SEA ไปทดลองนำร่องกับการวางแผนพัฒนาเมืองหลักขนาดใหญ่และขนาดกลาง เป็นต้น  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-280-4085 ต่อ 1506
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

t20190930132437_32732.jpg
t20190930132442_32733.jpg
t20190930132448_32734.jpg
t20190930132454_32735.jpg
t20190930132500_32736.jpg
t20190930132506_32737.jpg
t20190930150522_32738.jpg
t20190930150541_32739.jpg
t20190930150549_32740.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th