logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดประกวดพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมยุทธศาสตร์ชาติ


วันที่ 24 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเปิดตัว "โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับยุทธศาสตร์ชาติให้กับคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

สศช. ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้นำแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี มาเป็นหลักการในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันการถ่ายภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทย ที่นิยมใช้ "ภาพถ่าย” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการถ่ายภาพของตนเองผ่านการตัดสินใจด้วยการกดชัตเตอร์ภาพออกมาในแต่ละครั้ง และสามารถช่วยพัฒนาและสร้างทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย  

นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ โดยผู้ชนะเลิศของโครงการฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมโครงการได้ทาง Facebook Fan page : กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 กิจกรรม Workshop เพื่อสอนและถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการถ่ายภาพ รวมทั้งทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนที่สนใจ จำนวน 50 คน โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ forms.gle/uhsAwQuWrv8Ceqhs9  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  เวลา 18.00 น. และ ถ้าในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าที่กำหนด ทางทีมงานจะใช้วิธี การสุ่มหาผู้โชคดี (Random)

ส่วนที่ 2 กิจกรรมผลงานภาพถ่าย หัวข้อ "ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตรจาก สศช.

ระยะเวลาการเปิดรับผลงาน
ระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 (เปิดระบบ เวลา 18.00 น.) ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมล์ตอบกลับ 1 -2 วันทำการ

การประกาศผล
ผ่านทาง Facebook : กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ (nesdc.sv)
ประกาศผลรอบแรก         5 ธันวาคม 2562
ประกาศผลรอบสุดท้าย 12 ธันวาคม 2562

กติกาและเงื่อนไขในส่งผลงาน 

• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ
• ไฟล์ภาพที่ส่ง ในรูปแบบไฟล์ JPEG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย ภาพถ่ายต้องมีขนาดด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixels และความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixels
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นและเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำผลงานภาพถ่ายของผู้อื่นหรือนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดโดยเด็ดขาด
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และแนวคิดสั้น ๆ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะผู้จัดงานต้องการ หากไม่มีไฟล์ภาพตันฉบับ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด เป็นภาพในเชิงสร้างสรรค์ และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคม
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ปรับแต่งภาพถ่ายจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าทำผิดตามกติกาผู้ส่งประกวดภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ใช่ภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือถ่ายในครั้งเดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือนำภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือภาพที่มีองค์ประกอบภาพใกล้เคียงภาพที่เคยได้รับรางวัล มาเปลี่ยนองค์ประกอบภาพ เช่น การตัดภาพ (Crop) เปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำ หรือจงใจถ่ายภาพเลียนแบบภาพในองค์ประกอบเดียวกันกับภาพของผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• หลังประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที
• หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น และหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดา ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น และผู้ที่ส่งภาพถ่ายนั้นเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
• ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพโดยสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศในทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ ทางคณะผู้จัดจะระบุชื่อให้เจ้าของผลงานทุกครั้งที่สามารถทำได้ เมื่อนำภาพถ่ายนั้นไปใช้
• ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล 
จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน 

ส่งภาพถ่ายทางออนไลน์ผ่านทาง E-mail : nesdc.sv@gmail.com
โดย 1 ภาพ ต่อ 1 อีเมล (การส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาพ) และสูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 คน พร้อมระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล 2) เบอร์โทรศัพท์ 3) E-mail 4) ชื่อภาพ และ 5) แนวคิดของภาพสั้น ๆ

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
สามารถศึกษาได้ที่ : http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ

ติดต่อสอบถาม 
โทร. : 09 5783 9892
Facebook Fan page : กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์
Inbox : m.me/nesdc.sv

**************************

แหล่งที่มาข่าว : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น 

t20190926153317_32701.jpg
t20190926153323_32702.jpg
t20190926153329_32703.jpg
t20190926153335_32704.jpg
t20190926153340_32705.jpg
t20190926153347_32706.jpg
t20190926153353_32707.jpg
t20190926153359_32708.jpg
t20190926153405_32709.jpg
t20190926153410_32710.jpg
t20190926153415_32711.jpg
t20190926153421_32712.jpg
t20190926153427_32713.jpg
t20190926153433_32714.jpg
t20190926153439_32715.jpg
t20190926153445_32716.jpg
t20190926153452_32717.jpg
t20190926153458_32718.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th