logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ


วันที่ 25 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา และ อดีตเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ร่วมวางพวงหรีดและเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเคารพศพและแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการอสัญกรรมของท่าน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ในช่วงเวลา 8 ปีเศษที่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ดำรงนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2531 ท่านได้นำประเทศไทยสู่ความโชติช่วงชัชวาล และวางรากฐานการพัฒนาที่สำคัญให้กับประเทศไทยหลายด้าน โดยท่านให้ความไว้วางใจแก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อในขณะนั้น) ภายใต้การนำของ ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทในการให้คำปรึกษาทางด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม การกลั่นกรองนโยบาย และการพิจารณาประเด็นปัญหาสำคัญๆ แก่รัฐบาล  เช่น โครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard)  และการเสนอให้ใช้ประโยชน์จากการลดค่าเงินบาทเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของสินค้าไทยไปต่างประเทศ จนทำให้เศรษฐกิจไทยในยุคนั้นสามารถผ่านพ้นปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับสภาวะการเมืองโดยรวมขณะนั้นมีความมั่งคงค่อนข้างสูง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ สู่ความโชติช่วงชัชวาลดังกล่าว
นอกจากนี้ มีอดีตผู้บริหาร สศช. ชุดปัจจุบันที่เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย อดีตเลขาธิการ สศช. ได้แก่ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
       อดีตรองเลขาธิการ สศช. ได้แก่ ดร.พรชัย  รุจิประภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมชาย  กรุสวนสมบัติ พร้อมด้วยภริยา นายสมเจตน์  เตรคุพ  และนางสาววิไลพร  ลิ่วเกษมศานต์ รวมทั้งอดีตผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้แก่  ดร.สาวิตต์  โพธิวิหค อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางชุตาภรณ์  ลัมพสาระ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร.วิทิต  รัชชตาตะนันท์ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ สศช. และ นางนารี  กวิตานนท์
สำหรับผู้บริหาร สศช. ชุดปัจจุบันที่เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย  รองเลขาธิการ สศช. ได้แก่ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ และ นายเอนก  มีมงคล และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้แก่ นางธิดา พัทธธรรม  นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง  และนางนภัสชล  ทองสมจิตร  รวมทั้งผู้อำนวยการ และผู้เชี่ยวชาญ
                
ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี
t20190925164420_32670.jpg
t20190925164427_32671.jpg
t20190925164433_32672.jpg
t20190925164440_32673.jpg
t20190925164446_32674.jpg
t20190925164452_32675.jpg
t20190925164938_32676.jpg
t20190925164944_32677.jpg
t20190925164951_32678.jpg
t20190925164919_32679.jpg
t20190925164925_32680.jpg
t20190925164932_32681.jpg
t20190925164901_32682.jpg
t20190925164907_32683.jpg
t20190925164913_32684.jpg
t20190925164843_32685.jpg
t20190925164849_32686.jpg
t20190925164854_32687.jpg
t20190925164824_32688.jpg
t20190925164831_32689.jpg
t20190925164837_32690.jpg
t20190925164817_32691.jpg
t20190925164810_32692.jpg
t20190925164803_32693.jpg
t20190925164745_32694.jpg
t20190925164751_32695.jpg
t20190925164757_32696.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th