logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมระดมความเห็นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 


วันที่ 13 ก.ย. 2562

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) ร่วมกับกองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (กบภ.) และอำเภอเบตง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ประเด็น "การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และการส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 250 คน
 
ในโอกานี้ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการ สพต. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองเบตงภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ร่วมกับ พ.จ.ท. อนันต์  บุญสำราญ นายอำเภอเบตง บรรยายหัวข้อทิศทางการพัฒนาเมืองเบตง และนายสำเริง  แก้วสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ตามลำดับ 
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองเบตง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองเบตงในอนาคต รวมทั้งข้อเสนอแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองเบตงตามแนวทางภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาเมืองเบตง อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ถนน ไฟฟ้า ประปา และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และระบบบริการสาธารณูปโภคให้มีความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การพัฒนามัคคุเทศน์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การยกระดับบริการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 
ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามความเหมาะสม และ สศช. จะได้สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อทราบต่อไป
 
ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

t20190913144552_32149.jpg
t20190913144555_32150.jpg
t20190913144559_32151.jpg
t20190913144602_32152.jpg
t20190913144606_32153.jpg
t20190913144610_32154.jpg
t20190913144614_32155.jpg
t20190913144618_32156.jpg
t20190913144621_32157.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th