logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ  


วันที่ 11 ก.ย. 2562

เมื่อเร็วๆนี้  นางนภัสชล  ทองสมจิตร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Essential Econometrics: เศรษฐมิติที่คุณต้องรู้” ณ ห้องแถลงข่าว สศช. โดยมี นายสุรพล  ศรีเฮือง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (กศม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ นายภัทร  อภิวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  สศช. ได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ทางเศรษฐมิติเบื้องต้น ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทของวิชาเศรษฐมิติที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้ศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการแนะนำทรัพยากรการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเศรษฐมิติ สถิติ และคณิตศาสตร์ 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

t20190911081844_32049.jpg
t20190911081858_32050.jpg
t20190911081912_32051.jpg
t20190911081930_32052.jpg
t20190911081939_32053.jpg
t20190911082006_32054.jpg
t20190911082020_32055.jpg
t20190911082029_32056.jpg
t20190911082049_32057.jpg
t20190911082107_32058.jpg
t20190911082119_32059.jpg
t20190911082128_32060.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th