logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นถาม - ตอบ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562&


วันที่ 26 ส.ค. 2562

t20190909160541_31718.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th