logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ดูงานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ณ สศช.


วันที่ 21 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายเสกสรรค์  จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ (สศช.)

สำหรับสาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติ  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

t20190621152542_30502.jpg
t20190621152541_30503.jpg
t20190621152540_30504.jpg
t20190621152539_30505.jpg
t20190621152538_30506.jpg
t20190621152537_30507.jpg
t20190621152537_30508.jpg
t20190621152536_30509.jpg
t20190621152535_30510.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th