logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช.ระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบภายใต้โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.ระยอง


วันที่ 17 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 สศช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบเพื่อการพัฒนาจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการ SEA เป็นการบูรณาการปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน ก่อนกระบวนการพิจารณาและกำหนดโครงการ โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะลดปัญหาความขัดแย้งและการคัดค้านต่อต้านของชุมชน และทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้เลือกจังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญหาและความท้าทายที่จะต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาที่จังหวัดระยองนี้จะเป็นประโยชน์ในการทบทวนแผนพัฒนาของจังหวัดระยองฉบับปัจจุบันและการวางแผนพัฒนาจังหวัดระยองในระยะต่อๆ ไป รวมถึงแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้ดีขึ้น รวมทั้งจะนำผลการจัดทำ SEA ดังกล่าว เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการขับเคลื่อน SEA ของประเทศในอนาคตต่อไป 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพื้นฐาน และในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบ ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการประชุมสืบเนื่องต่อจากครั้งแรก โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการ SEA ของจังหวัดระยอง และทำการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ภายใต้การพัฒนาที่เป็นไปตามปกติ (กรณีไม่มีแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 - 2565) และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบสะสมจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สำหรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในครั้งต่อไป หรือ ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับจังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการเข้ากับแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดการประชุมฯ ขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดระยองต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
t20190617105113_30337.jpg
t20190617105121_30338.jpg
t20190617105128_30339.jpg
t20190617105150_30340.jpg
t20190617105155_30341.jpg
t20190617105211_30342.jpg
t20190617105225_30343.jpg
t20190617105241_30344.jpg
t20190617105303_30345.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th