no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา


วันที่ 4 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Coaching for Leaders) ณ ห้อง 511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นายแพทย์ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นำทีมวิทยากรชมรมโค้ชราชการไทยมาเปิดพื้นที่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะในเรื่องการสอนงานให้แก่ข้าราชการ สศช.  ระดับหัวหน้าส่วนหรือกลุ่มงานต่างๆ

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารแก่ข้าราชการในทุกระดับ โดยข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนหรือหัวหน้ากลุ่มงาน นับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ  รวมทั้งจะเป็นผู้บริหารในอนาคตต่อไป

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมในฐานะผู้บังคับบัญชาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการสอนงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพร้อมในการเป็นพี่เลี้ยง มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนฝึกฝนทักษะ สร้างการยอมรับ การโน้มน้าวใจ และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนางานของตนเอง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน  2562 โดยเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ

สำหรับทีมวิทยากรชมรมโค้ชราชการไทยนอกเหนือจากนายแพทย์ไตรยฤทธิ์และนายสุชาติดังกล่าวข้างต้น ยังมี นายอินทร  บรรทม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ปจิตา  ดิสกุล  ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.  นางสาววิภาวี  สุธรรมมา หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาโพนทอง กรมการขนส่งทางบก นางศิวพร  ภมรประวัติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  และอดีตผู้อำนวยการกองการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท ดร.วีระชัย  โกสาแสง  ร่วมทีมวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ข่าว  :  วันทนีย์  สุขนัตนี
ภาพ  :  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
t20190604132318_30123.jpg
t20190604132320_30124.jpg
t20190604132323_30125.jpg
t20190604132328_30126.jpg
t20190604132331_30127.jpg
t20190604132333_30128.jpg
t20190604132339_30129.jpg
t20190604132342_30130.jpg
t20190604132345_30131.jpg
t20190604132349_30132.jpg
t20190604132352_30133.jpg
t20190604132354_30134.jpg
t20190604132401_30135.jpg
t20190604132403_30136.jpg
t20190604132406_30137.jpg
t20190604132412_30138.jpg
t20190604132414_30139.jpg
t20190604132418_30140.jpg
t20190604132424_30141.jpg
t20190604132430_30142.jpg
t20190604132433_30143.jpg
t20190604132437_30144.jpg
t20190604132440_30145.jpg
t20190604132443_30146.jpg
t20190604132451_30147.jpg
t20190604132453_30148.jpg
t20190604132457_30149.jpg
t20190604132502_30150.jpg
t20190604132504_30151.jpg
t20190604132506_30152.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์