logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดระดมความเห็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1


วันที่ 31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีนางสาวลดาวัลย์  คำภา 
ที่ปรึกษาด้านการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนา SEA 
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรอิสระ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และความสำคัญ
ของ SEA ให้แก่ประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 
รวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและประสบการณ์
เรียนรู้ในด้านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดทำแหล่งข้อมูลตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้มีความเหมาะสม 

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน 
โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ 
ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190531172828_30030.jpg
t20190531172836_30031.jpg
t20190531172842_30032.jpg
t20190531172805_30033.jpg
t20190531172814_30034.jpg
t20190531172821_30035.jpg
t20190531172741_30036.jpg
t20190531172749_30037.jpg
t20190531172757_30038.jpg
t20190531172719_30039.jpg
t20190531172727_30040.jpg
t20190531172733_30041.jpg
t20190531172655_30042.jpg
t20190531172703_30043.jpg
t20190531172711_30044.jpg
t20190531172632_30045.jpg
t20190531172641_30046.jpg
t20190531172647_30047.jpg
t20190531172608_30048.jpg
t20190531172617_30049.jpg
t20190531172625_30050.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th