logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับ สกสว. และ UNFPA จัดสัมมนา  ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย


วันที่ 31 พ.ค. 2562 17:33:22

         วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง "ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” 
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคุณมาเซล่า ซูอาโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน  

          การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 (สกสว.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย (UNFPA) ซึ่ง สกสว. กำหนดจัดสัมมนาประจำปี ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (Strategic
 Research Issue: SRI9) "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และ
สร้างความตระหนักให้สังคมเตรียมตัวรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางแก้ไขผลกระทบที่มีความชัดเจน สำหรับนำไปใช้
ในการพัฒนาประชากรของประเทศที่มีคุณภาพในระยะยาว

          การสัมมนาเริ่มจาก ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อ "การสนับสนุนบทบาทครอบครัวเพื่อการปรับสมดุลโครงสร้างประชากรไทย” ต่อจากนั้นเป็นการ
เสวนาหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชั่น ? : บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง” โดยมีผู้อภิปราย ประกอบด้วย
  ดร.วาสนา  อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทน UNFPA นายสุจิตต์  ไตรพิทักษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พันเอก สันดุษิต  ดีบุกคำ ตัวแทนเครือข่ายครอบครัว นายสำเนียง  สิมมาวัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นพ.สมชาย  ตรีทิพย์สถิตย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ
 สกสว. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา หลังจากนั้นเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นผู้แทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

          โอกาสนี้ นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธาน
กรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษากรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
 (SRI9)” ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการเสวนา และกล่าวสรุปปิดการสัมมนา 


ข่าว :   พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190531165143_29999.jpg
t20190531165134_30000.jpg
t20190531165150_30001.jpg
t20190531165109_30002.jpg
t20190531165117_30003.jpg
t20190531165125_30004.jpg
t20190531165048_30005.jpg
t20190531165055_30006.jpg
t20190531165102_30007.jpg
t20190531165022_30008.jpg
t20190531165031_30009.jpg
t20190531165040_30010.jpg
t20190531164955_30011.jpg
t20190531165005_30012.jpg
t20190531165013_30013.jpg
t20190531164929_30014.jpg
t20190531164938_30015.jpg
t20190531164946_30016.jpg
t20190531164905_30017.jpg
t20190531164914_30018.jpg
t20190531164921_30019.jpg
t20190531164843_30020.jpg
t20190531164850_30021.jpg
t20190531164858_30022.jpg
t20190531164821_30023.jpg
t20190531164829_30024.jpg
t20190531164837_30025.jpg
t20190531164758_30026.jpg
t20190531164805_30027.jpg
t20190531164813_30028.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th