logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่กัมพูชาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ สศช.  


วันที่ 31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย H.E.Hav Ratanak, Director General, Department of Budget, Ministry of Economy and Finance  ณ ห้องประชุม 521 สศช.

ภายหลังการต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง บทบาทของ สศช. ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย การประเมินโครงการลงทุนภาครัฐ และการวิเคราะห์โครงการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชาได้เยี่ยมชมอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งเดิมเป็นที่พักอาศัยของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ และ สศช. ได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น    

t20190531110410_29935.jpg
t20190531110430_29936.jpg
t20190531110436_29937.jpg
t20190531110444_29938.jpg
t20190531110449_29939.jpg
t20190531110456_29940.jpg
t20190531110502_29941.jpg
t20190531110508_29942.jpg
t20190531110513_29943.jpg
t20190531110518_29944.jpg
t20190531110524_29945.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th