logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


วันที่ 21 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (The Participatory Action Research : PAR) ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สศช. โดยมี ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
 
รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานฯ มีภารกิจหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมีภารกิจสำคัญในการเป็นคลังสมองของประเทศ (Think Tank) โดยจะต้องชี้นำ และผลักดันนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรม ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ และเป็นหน่วยงานกลางที่ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
 
ดังนั้น สศช. ซึ่งมีภารกิจที่ท้าท้ายในหลายมิติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สศช. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเทคนิคกระบวนการที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและกำหนดนโยบาย เพื่อให้ได้นโยบายการพัฒนาประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  ตรงตามความต้องการของประชาชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190521135804_29469.jpg
t20190521135808_29470.jpg
t20190521135813_29471.jpg
t20190521135819_29472.jpg
t20190521135825_29473.jpg
t20190521135831_29474.jpg
t20190521135837_29475.jpg
t20190521135842_29476.jpg
t20190521135847_29477.jpg
t20190521135853_29478.jpg
t20190521135900_29479.jpg
t20190521135907_29480.jpg
t20190521135914_29481.jpg
t20190521135920_29482.jpg
t20190521135925_29483.jpg
t20190521135930_29484.jpg
t20190521135936_29485.jpg
t20190521135944_29486.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th