logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ


วันที่ 10 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” และศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการนำเสนอแผนและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดยผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รับทราบข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของหน่วยงานภาคีการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นอกจากนี้การประชุมยังช่วยให้เกิดการบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศให้ครอบคลุม เชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่สะท้อนด้านอุปสงค์และอุปทานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป้าหมายเชิงสาขา ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่ รวมทั้งกลไกการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เชื่อมโยงการดำเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเป็นไปอย่างมีเอกภาพสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : คมสัน วรวิวัฒน์

t20190510140511_29382.jpg
t20190510140510_29383.jpg
t20190510140509_29384.jpg
t20190510140508_29385.jpg
t20190510140507_29386.jpg
t20190510140506_29387.jpg
t20190510140505_29388.jpg
t20190510140504_29389.jpg
t20190510140503_29390.jpg
t20190510140501_29391.jpg
t20190510140500_29392.jpg
t20190510140459_29393.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th