logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 5 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคู่สมรส ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ตามลำดับ 

ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / ไวภพ  ขำภิบาล
t20190505145818_29280.jpg
t20190505145825_29281.jpg
t20190505145832_29282.jpg
t20190505153005_29283.jpg
t20190505153006_29284.jpg
t20190505153007_29285.jpg
t20190505152954_29286.jpg
t20190505152959_29287.jpg
t20190505153004_29288.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th