logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 4


วันที่ 5 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายในภาคเหนือ ณ โรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเทล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันสะท้อนปัญหาการขับเคลื่อน รวมถึงระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ที่ตอบสนองศักยภาพเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดขึ้นโดยมีสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นที่ และนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ สศช. ได้คัดเลือกประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ในระดับพื้นที่และภาค ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลายมิติและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนามาเป็นประเด็นหลักในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ประสานนโยบายและเชื่อมโยงงานด้าน วทน. ลงสู่พื้นที่ ผู้ทำหน้าที่สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้บริการด้าน วทน. ที่ถ่ายทอด วทน. ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีต่อเนื่องจากที่จัดไปแล้ว 3 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  22 เมษายน  และ 24 เมษายน 2562 ตามลำดับ

การประชุมในภาคเช้า เริ่มด้วยการกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมโดย นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. หลังจากนั้น ดร.วิชญายุทธฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการระดมความคิดเห็น จากนั้นเป็นการนำเสนอสถานการณ์การขับเคลื่อน วทน. ในภาพรวมและระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบ และ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน วทน. ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ หลังจากนั้น ในภาคบ่ายเป็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค

การประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อน วทน. และผู้ประกอบการหรือภาคีที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้าน วทน. ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า ในการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน วทน. และภาคีที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้าน วทน. ระดับพื้นที่ระยะ 5 ปีและถ่ายทอดเป้าหมายระยะ 5 ปีสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันระดมทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และความรู้ความชำนาญเพื่อสนับสนุนการทำงานแต่ละปีให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ควรดำเนินการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์นวัตกรรมควบคู่กันไปด้วย โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การส่งเสริมและให้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และกรณีความสำเร็จในประเด็นที่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายให้ความสนใจและเห็นว่ามีความสำคัญต่อการทำงาน ก่อนจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับพื้นที่และภาค ทั้ง 4 ภูมิภาคเสร็จสิ้น สศช. จะได้สรุปและประมวลผลการประชุม รวมถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด จัดทำเป็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค เสนอผู้บริหารและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การบูรณาการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาคเกิดขี้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ในระยะต่อไป


ข่าว / ภาพ :  กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
t20190505140612_29249.jpg
t20190505140613_29250.jpg
t20190505140614_29251.jpg
t20190505140605_29252.jpg
t20190505140607_29253.jpg
t20190505140608_29254.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th