logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร พร้อมคู่สมรส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 4 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคู่สมรส นำคณะผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านนอกพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี โดยมีการเปลี่ยนแปลงและลดวันประกอบพิธีการให้เหมาะสมกับปัจจุบัน เรียบง่าย ประหยัด  รวมทั้งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ของไทย

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190504134415_29218.jpg
t20190504134416_29219.jpg
t20190505162232_29220.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th