logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ลงสำรวจพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


วันที่ 3 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 28  เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (local Economy) 

จังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาล้านนาตะวันออก "เมืองนกยูงไทยระดับโลก” (Green Peafowl Route) สู่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้นกยูงเป็นอัตลักษณ์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ล้านนา ล้านช้าง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ภายหลังการหารือได้จัดพิธีมอบธงเครือข่ายสถาบันศึกษาอนุรักษ์นกยูงไทย ให้กับโรงเรียนและชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย ซึ่งจะเป็นสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์นกยูงไทยซึ่งอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พร้อมทั้งนำคณะสำรวจแหล่งอนุรักษ์นกยูงไทย ณ วนอุทยานร่องคำหลวง และพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมทั้งนำคณะสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (เส้นทางอุทยานแห่งชาติ ภูซาง – ด่านชายแดนบ้านฮวก) ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงไปสู่ สบป. ลาว (เมืองไชยบุรี และเมืองหลวงพระบาง) และประเทศจีนตอนใต้ (เมืองสิบสองปันนา) ในอนาคต

จังหวัดเชียงราย ได้มีประชุมหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน (นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข) และคณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงแนวทางการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่เมืองวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเชื่อมโยงไปสู่ประวัติศาสตร์ด้านชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีถิ่นกำหนดในพื้นที่ เช่น ไท-ยวน อิ่วเมี่ยน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้นำคณะลงสำรวจโดยรอบพื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน เพื่อศึกษาสภาพโบราณสถานต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาให้เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th