logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 3 พ.ค. 2562

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ความสนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า สศช. ได้จัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีในช่วงกลางระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งสำนักงานฯ ได้เชิญชวนให้ประชาคม สศช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จตามเส้นทางดังกล่าว 

การจัดงานในวันนี้จึงเป็นโอกาสและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ประชาคมชาว สศช. ในฐานะประชาชนชาวไทยที่จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (NESDC Knowledge Sharing Session) NESDC KM Talk หัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันนี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการ สศช. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวโชโนรส  มูลสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) และ นายนพพร  วงศ์วิวัฒน์ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (กปผ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านจิตอาสา 904 ของ สศช. จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีของทางหน่วยงานที่ได้มีโอกาสส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย สศช. ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สศช. ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ข่าว : ธนเทพ  ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190503162531_29156.jpg
t20190503162537_29157.jpg
t20190503162544_29158.jpg
t20190503162516_29159.jpg
t20190503162519_29160.jpg
t20190503162525_29161.jpg
t20190503162457_29162.jpg
t20190503162504_29163.jpg
t20190503162509_29164.jpg
t20190503162414_29165.jpg
t20190503162422_29166.jpg
t20190503162429_29167.jpg
t20190503162436_29168.jpg
t20190503162443_29169.jpg
t20190503162450_29170.jpg
t20190503162333_29171.jpg
t20190503162338_29172.jpg
t20190503162343_29173.jpg
t20190503162310_29174.jpg
t20190503162319_29175.jpg
t20190503162327_29176.jpg
t20190503162251_29177.jpg
t20190503162257_29178.jpg
t20190503162304_29179.jpg
t20190503162229_29180.jpg
t20190503162236_29181.jpg
t20190503162245_29182.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th